Quicseal 510

QUICSEAL 510 là vữa tự chảy không co ngót được cung cấp trộn sẵn với công thức đặc biệt phù hợp
cho nhiều mục đích. QUICSEAL 510 không chứa kim loại, không chứa clorua và dễ sử dụng. Chỉ yêu
cầu thêm nước để tạo hỗn hợp vữa chảy tự do không co ngót.